El gesto de la muerte

008

«Un joven jardinero persa dice a su príncipe:
-¡Sálvame! Encontré a la Muerte esta mañana. Me hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por milagro, quisiera estar en Ispahan.
El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra a la Muerte y le pregunta:
-Esta mañana ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza?
-No fue un gesto de amenaza -le responde- sino un gesto de sorpresa. Pues lo veía lejos de Ispahan esta mañana y debo tomarlo esta noche en Ispahan.»

Antología de la Literatura fantástica,
J.L. Borges, A. Bioy Casares, S. Ocampo;
Atribuït a Jean CocteauRoberto Vecchioni - SamarcandaRidere, ridere, ridere ancora
Ora la guerra paura non fa
Brucian le divise dentro il fuoco la sera
Brucia nella gola, vino a sazietà
Musica di tamburelli fino all'aurora,
Il soldato che tutta la notte ballò
Vide fra la folla quella nera signora,
Vide che cercava lui e si spaventò....

Riure, riure, riure encara / ara la guerra no fa por/ cremen els uniformes al foc al vespre / crema a la gola vi a sacietat, / música de tamborins fins a l'aurora,/ el soldat que tota la nit va ballar/ va veureentre la gent aquella negra senyora/ va veure que el cercava i es va espantar


Soldato:
"Salvami, salvami, grande sovrano,
Fammi fuggire, fuggire di qua,
Alla parata lei mi stava vicino
E mi guardava con malignità..."

Soldat: / "Salva'm, salva'm, gran sobirà / fes-me fugir, fugir d'aquí, a la desfilada m'era veïna / i em mirava amb malignitat..."


Sovrano:
"Dategli, dategli un animale
Figlio del lampo, degno d'un re
Presto, più presto, perchè possa scappare
Dategli la bestia più veloce che c'è..."

Sobirà: / "Doneu-li, doneu-li un animal / fill del llamp / digne d'un rei / ràpid, més ràpid perquè pugui escapar / doneu-li la bèstia més veloç que hi hagi..."


Soldato:
"Corri cavallo, corri, ti prego,
Fino a Samarcanda io ti guiderò
Non ti fermare, vola, ti prego,
Corri come il vento, che mi salverò...

Soldat: / "Corre cavall, corre, t'ho prego, / Fins a Samarcanda jo et guiaré / No t'aturis, vola, t'ho prego, / Corre com el vent, / que em salveré...


Oh oh, cavallo,
Oh oh, cavallo
Oh oh, cavallo
Oh oh, cavallo
Oh oh...


Fiumi, poi campi, poi l'alba era viola
Bianche le torri che infine toccò,
Ma c'era tra la folla quella nera signora
Stanco di fuggire, la sua testa girò...

Rius, després camps, després l'alba era violeta / blanques les torres que finalment vaig atènyer / Però era entre la gentada aquella negra senyora / cansat de fugir, va girar el cap...


Soldato:
"Eri tra la gente nella capitale
So che mi guardavi con malignità
Son scappato in mezzo ai grilli e alle cicale,
Son scappato via,ma ti ritrovo qua?!"

Soldat: / "Era entre la gent a al capital / vaig saber que em miraves amb malignitat / Vaig escapar enmig dels grills i de les cigales, / Vaig escapar enllà, però et retrobo aquí?!"


Signora:
"Sbagli, t'inganni, ti sbagli, soldato,
Io non ti guardavo con malignità
Era solamente uno sguardo stupito,
Cosa ci facevi l'altro ieri là?
T'aspettavo qui, per oggi, a Samarcanda
Eri lontanissimo due giorni fa,
Ho temuto che per ascoltar la banda
Non facessi in tempo ad arrivare qua..."

T'erres, t'enganyes, t'erres, soldat, / què hi feies l'altre dia allà? / T'esperava aquí, avui, a Samarcanda / eres molt lluny dos dies fa, / Vaig témer que per esoltar la banda / no tinguessis temps d'arribar aquí..."


Soldato:
"Non è poi così lontana Samarcanda,
Corri cavallo, corri di là,
Ho cantato insieme a te tutta la notte
Corri come il vento che ci arriverà..."

Soldat: "Llavors no és tant lluny Samarcanda, / Corre cavall, corre cap allà, / He cantat amb tu tota la nit / Corre com el vent que hi arribarem..."

Oh oh, cavallo
Oh oh, cavallo
Oh oh, cavallo
Oh oh, cavallo
Oh oh...

Fine


Vidiu a Youtube: Roberto Vecchione - Samarcanda
► Ilustració mort: E. Picard, Manuale sintetico e pratico del tarocco
► Ilustracions còmic: Hugo Pratt, Corto Maltese - La maison dorée de Samarcanda (montatge fet a partir de vinyetes del còmic, no corresponent a la disposició de l'original. Sheitan és el nom àrab del dimoni)